Doradztwo biznesowe

Ważniejsze projekty z zakresu doradztwa biznesowego wykonane przez ABM Consulting na rzecz przedsiębiorstw

 

L.P. Zleceniodawca Okres realizacji usługi Zakres wykonanych usług
Branża Klasyfikacja Siedziba
1 Transport kolejowy Duże p-stwo Warszawa V 2015 do II 2016 r. Przygotowanie opisu technicznego, oszacowanie kosztów, opracowanie harmonogramu realizacji, budżetu i planu finansowego do wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach programu CEF do Komisji Europejskiej (260 godzin usług doradczych)
2 Usługi turystyczne Duże p-stwo Śląsk VIII-XII 2015 r Wykonanie planu reorientacji celów strategicznych powiązanego z decyzjami inwestycyjnymi w majątek trwały (120 godzin usług doradczych).
3 Usługi doradcze Instytucja Otoczenia Biznesu -fundacja Warszawa I-VIII 2015 r Usługi doradcze - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz reoreintacji celów startegicznych w formule one-stop-shops dla 12 przedsiębiorstw (328 godzin usług doradczych)
4 Usługi ICT Małe p- stwo Lublin IV-2014 - IV 2016 r Usługi analityczne, projektowe i doradcze w zakresie przekształcenia grupy podmiotów powiązanych osobowo i zależnych od podmiotu dominującego wraz z utworzeniem i rejestracją nowych podmiotów (246 godzin usług doradczych)
5 Usługi developer-skie Małe p- stwo Lubelskie XII 2014 - III 2015 r. Usługi doradcze w zakresie analiz przedinwestycyjnych, planowania proejktu inwestycyjnego, opracowanie biznes planu , doradztwo inwestycyjne, organizacyjne finansowe w fazie uruchmiania realziacji projektu developerskiego (60 godzin usług doradczych)
6 Usługi ubezpieczeniowe Małe p- stwo Lublin IX-XII 2014 Opracowanie modelu biznesowego, przygotowanie koncepcji, założeń i programu spółki, zajmujacej się profesjonalnymi usługami ubezpieczeniowymi, rejestracja spółki oraz doardztwo na etapie uruchoamiania działalnosci
7 Usługi doradcze Małe p- stwo Lublin V - X 2014 r. Ocena merytoryczna 12 innowacyjnych pomysłów biznesowych wraz z przygotowaniem 3 rekomendacji dotyczących wejść kapitałowych w ramach projektu INOVA INVEST realziowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
8 Usługi motoryza-cyjne Małe p- stwo Lubelskie XII 2012 - VII 2014 r. Opracowanie i wdrażanie programu dywersyfikacja form i metod działalnościgospodarczej, opracowanie modeli biznesowych dla nowych działalności, opracowanie planu zagospodarowywania zidentyfikowanych nisz rynkowych, doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, zawiązania i uruchomeinia działalności przez spółke komandytową.
9 Usługi poligraficzne Małe p-stwo Lubelskie XII 2012 -XI 2014 r. Usługi analityczne, projektowe oraz wdrozeniowe w zakresie reorganizacji form i metod działalności handlowej oraz uruchomeinia działalności eksportowej.
10 Usługi hotelowe Małe p- stwo Lublin od IX.2014r do X 2014r Doradztwo biznesowe- przystąpienie nowego wspólnika do spółki, przygotowanie dokumentów do rejestracji zmiany wspólnika w KRS
11 Usługi logistyczne Duże p-stwo Mazowsze IX.2014 Warsztaty i doradztwo w zakresie: "Praktyczne aspekty zarządzania platformą logistyczną CAT LC Sp. z o.o."
12 Usługi doradcze Instytucja Otoczenia Biznesu - izba gospodarcza Lublin od III 2013r. do I 2014r. Audyt, analizy i doradztwo biznesowe dla ośmiu firm z branż: usług telekomunikacyjnych, IT, IABI, relokacji obiektów przemysłowych, medycznych, produkcji bielizny, produkcji makaronu oraz usług logistycznych - razem osiem firm dla każdej czternaście ośmio-godzinnych sesji doardczych - ogólem 896 godzin usług doradczych.
13 Usługi doradcze Instytucja otoczenia biznesu - sp. z o.o. Mazowsze Od IV 2013 do XII 2013 r Wykonanie projektu usprawnień organizacyjnych, wykonanie aplikacji lub dokumenatcji wdrożeniowej, asysta i doradztwo w fazie wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań dla dla ośmiu firm z branż: usług telekomunikacyjnych, IT, IABI, relokacji obiektów przemysłowych, medycznych, produkcji bielizny, produkcji makaronu oraz usług logistycznych - razem osiem firm dla każdej czternaście ośmio-godzinnych sesji doardczych - ogólem 896 godzin usług doradczych.
14 Produkcja materiałów budowlanych Średnie p-stwo Lubelskie 0d X 2013r. do XII 2013 r. Doradztwo biznesowe-wystąpienie wspólnika ze Spółki, opracowanie modelu prawnego, ekonomicznego i finansowego do celów dokumentowania wystąpienia wspólnika oraz jego rozliczenia ze spółką, przygotowanie dokumentów do rejestracji zmiany wspólnika oraz zmiany firmy do rejestracji w KRS
15 Uslugi developer-skie Średnie p-stwo Lublin IV-VII 2012r; IV-XII 2013r Analiza procesu inwestycyjnego przejętego do realizacji, doradztwo biznesowe na etapie zmiany modelu finansowania inwestycji, wykonanie i trzykrotna aktualizacja studium wykonalności dla projektu developerskiego, uczestnictwo w negocjacjach biznesowych prowadzonych z bankami.
16 Usługi ICT Małe p- stwo Warszawa od I 2013 do X.2013 Analiza strategii marketingowej Spółki, repozycjonowanie wyrobów i usług, określenie potrzeb finansowych na realizację przyjętego programu rozwoju działalności, asysta przy wdrożeniu zaprojektowanych rozwiązań
17 Usługi medyczne Małe p-stwo Lubelskie IX.2013 Doradztwo biznesowe-wyłączenie wspólnika ze Spółki, opracowanie modelu prawnego, ekonomicznego i finansowego do celów dokumentowania wystąpienia wspólnika oraz jego rozliczenia ze spółką, przygotowanie dokumentów do rejestracji zmiany wspólnika oraz zmiany firmy do rejestracji w KRS
18 Produkcja artykułów wyposażenia wnętrz Średnie p-stwo Lublin III-VII 2013r. Doradztwo i prowadzenie warsztatów dla kadry kierowniczej spółki z zarządzania i uczestnictwa w projektach wewnętrznych na poziomie strategicznym i operacyjnym
19 Usługi medyczne Jednostka budżetowa Lublin IX-XII 2012 r. Doradztwoi analizy przed-inwestycyjne dla projektu budowy i uzytkowania obiektu. zabezpieczającego docelowe potrzeby lokalowe
20 Usługi spedycyjne Duże p-stwo Warszawa od VI 2011 roku do X 2012 r Analizy przedinwestycyjne (pre-fesibility study), opracowanie projektu lokalizacji wyposażenia technicznego oraz wytycznych do projektowania technicznego wielofunkcyjnego terminala przeładunkowo-składowego, oszacowanie kosztów i harmonogramu realizacji projektu, opracowanie wielowariantowego modelu biznesowego funkcjonowania terminala, opracowanie założeń formalno-prawnych ( umowa Spółki, umowa handlowa, umowa inwestycyjna) powiązania spółki celowej do realizacji projektu wspomaganie Zamawiającego na etapie negocjacji handlowych, negocjacje biznesowe
21 Handel hurtowy w branży spożywczej Duże p-stwo Lubelskie V-VIII 2012r. Analiza efektywności systemu informatycznego wspomagającego działalność przedsiębiorstwa, zmiana modelu biznesowego, opracowanie założeń do projektu wdrożenia systemu B2B
22 Usługi instalacyjne branża elektryczna Średnie p-stwo Lublin VII 2012r. Konsultacje w zakresie mozliwości i uwarunkowań modyfikacji projektu, realizowanego przy wykorzystaniu dotacji z POIG 8.2
23 Produkcja maszyn i urządzeń Średnie p-stwo Lublin VI 2012 r Warsztaty w zakresie zarządzania procesami, zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem oraz zastosowania metodologii Activity Based Costing do określenia rentowności klientów firmy
24 Usługi budowalno-montażowe i developerskie Duże p-stwo Lublin II-X 2012 r Doradztwo w zakresie wykonania studium wykonalności dla projektu developerskiego JKII, opracowanie dokumentacji wykonawczej zmierzającej do uruchomienia projektu
25 Sprzedaż i serwisowanie sprzetu medycznego Średnie p-stwo Lublin III- IV 2011 r. Projekt szkoleniowo-doradczy w zakresie zarządzania projektami i zastosowania oprogramowania MS Project
26 Produkcja wyrobów z drewna Średnie p-stwo Lubelskie VIII 2011r. Przeprowadzenie audytu i uzupełnienie dokumenatcji organizacyjno-prawnej Spółki
27 Usługi poligraficzne Małe p-stwo Lubelskie VI-VIII 2011 r. Konsultacje w sprawie doskonalenia organizacji dotMedia
28 Produkcja materiałów chemicznych Duże p-stwo Mazowsze VI 2011 Warsztaty z zakresu zarządzania usługami z wykorzystaniem metodologii Lean Management
29 Usługi telekomunika-cyjne Średnie p-stwo Lublin X-XI 2010r. Warsztaty dla kadry kierowniczej oraz doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w organizacji oraz zarzadzanie projektami
30 Opieka medyczna pomoc socjalna Stowarzysze-nie wpisane do rejestru p-stw Lubelskie IX 2010r. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu zwiększenia efektywności działań organizacji sieciowych w ramach projektu Sieć MPD
31 Usługi instalacyjne i remontowe branża energetyczna Średnie p-stwo Lubelskie Od XII 2008 r do IX.2009r. Opracowanie programu rozwoju form i metod działalności przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem systemu zwiększenia efektywności zarządzania na poziomie operacyjnym
32 Usługi developerskie Małe p-stwo Lublin XI 2008r. Doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia nowego modelu biznesowego z opracowaniem projekcji finansowej
33 Produkcja i montaż konstrukcji stalowych Średnie p-stwo Lublin VIII.2008r. Doradztwo inwestycyjne – identyfikacja kierunków form i metod sfinansowania rozwoju
34 Usługi przewozu osób Duże p-stwo Świętokrzyskie Od X 2007r do IV 2008r Restrukturyzacja spółki, utworzenie nowego podmiotu i przejęcie przez ten podmiot (spółka pracownicza) większościowego pakietu udziałów przedsiębiorstwa, w którym ci pracownicy byli dotychczas zatrudnieni
35 Produkcja wyrobów ceramicznych Duże p-stwo Lubelskie IV-VIII 2007r. Opracowanie strategicznego plan rozwoju wraz z oceną wariantów realizacji projektów inwestycyjnych
36 Usługi instalacyjne i remontowe branża energetyczna Duże p-stwo Małopolskie IV-VIII 2007r. Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa wraz z jego wyceną i opracowaniem rekomendacji w zakresie sposobu dokapitalizowania przedsiębiorstwa
37 Usługi medyczne Małe p-stwo Lublin Od IV 2004r do IV 2006 r. Udział w procesie restrukturyzacji – organizacja i pomoc w uruchomieniu działalności spółki, utworzonej przez grupę lekarzy, zwolnionych w procedurze likwidacji ZOZ Lublin
38 Transport lotniczy Średnie p-stwo Lubelskie Od VIII 2005r do I 2006 r. Doradztwo biznesowe, przygotowanie Studium Wykonalności dla LCC Dęblin (wykorzystanie lotniska szkolnego dla tanich przewozów pasażerskich), opracowanie modelu pozyskania finansowania zewnętrznego, opracowanie projektu wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego dla finansowania budowy lotniska
39 Wydobycie węgla Duże p-stwo Lubelskie VIII-IX -09.2005 Analiza przedinwestycyjna i badania rynkowe dla projektu rozwoju produktów i inwestycji produkcyjnej
40 Usługi medyczne Duże p-stwo Lubelskie VII-IX2003r.; IV-VII 2004 r. Konsultacje programu naprawczego dla Szpitala Powiatowego (projekt realizowany w konsorcjum z Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o.)
41 Produkcja stolarki okiennej Średnie p-stwo Lubelskie Od X 2003r. do III 2004r. Doradztwo biznesowe w zakresie reorganizacji systemu planowania i zarzadzania produkcją
42 Energetyka zawodowa Duże p-stwo Mazowsze, podkarpacie, lubelskie X 2003 r. Warsztaty szkoleniowo- doradcze z zakresu restrukturyzacji Grupy L 6 (projekt realizowany w konsorcjum z Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o).
43 Energetyka zawodowa Duże p-stwo Świętokrzyskie III - X 2002r. II i III etap restrukturyzacji zatrudnienia w Elektrowni im T.Kościuszki w Połańcu - realizacja programów outplacementu
44 Transport kolejowy Duże p-stwo Lubelskie, świętokrzyskie III-X 2002 r Restrukturyzacja zatrudnienia PKP- realizacja programu outplacementowego w okręgu południowo-wschodnim
45 Produkcja wyrobów chemicznych Duże p-stwo Lubelskie Od X 2002r do VI 2003r. Udział w restrukturyzacji przedsiębiorstwa spółki Zakłady Azotowe Puławy - opracowanie diagnozy, projektów i realizacja działań restrukturyzacyjnych w zakresie restrukturyzacji majątkowej i procesu outsourcingu
46 Usługi budowalno-montażowe, produkcja stolarki budowalnej i konstrukcji stalowych Duże p-stwo Lublin Od VII 2001r do I 2002 r Głęboka restrukturyzacja przez postępowanie układowe z wierzycielami; opracowanie i realizacja programu naprawczego.