Doradztwo strategiczne i operacyjne dla przedsiębiorstw w fazie ekonomizacji form i metod działalności

W Twojej firmie koszty przekraczają przychody, konkurencja oferuje niższe ceny i nie widzisz sposobu, by to zmienić. Masz koncepcję zmian – ale otoczenie utwierdza Cie w przekonaniu, że tu nic nie da się zmienić. Nie masz energii, by wprowadzić radykalne zmiany…

Przygotowujemy analizy marketingowe oraz raporty na temat konkurencji, wyrobów – usług, stanu i perspektyw rozwoju rynku. Opracowujemy lub weryfikujemy poziom aktualności oraz przydatności  przyjętych przez Spółkę lub opracowanych strategii i planów działalności pod względem stanu, potrzeb i perspektyw rozwoju rynku. Opracowujemy lub wykonujemy recenzje (raporty z weryfikacji) planów marketingowych. Prowadzimy audyty marketingowe – w tym benchmarking produktów, usług i procesów pod kątem szans zagrożeń i ryzyka wdrażania opracowywanych strategii i planów marketingowych. Identyfikujemy lub weryfikujemy plany wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji pod kątem wymagań, wynikających z planu re-pozycjonowania  produktów i usług na etapie jego wdrażania. 

Opracowujemy lub wykonujemy recenzję planów inwestycyjnych i/lub zakupowych, opracowanych przez Klienta. Identyfikujemy poziom, rozkład w czasie oraz wartości  luki finansowej. Opracowujemy wstępne i wiążące wersje harmonogramu realizacji inwestycji i  planu wydatków oraz prowizorium i wersję wykonawczą montażu finansowego. Wykonujemy analizy efektywności, analizy ekonomiczne i finansowe przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji. Wspomagamy Klientów w identyfikacji źródeł finansowania inwestycji. Opracowujemy, prowadzimy uzgodnienia, dokonujemy weryfikacji i aktualizacji planu i montażu finansowego projektów inwestycyjnych. Wspomagamy Klientów w negocjacjach z bankami i instytucjami finansowymi.  Wspomagamy Klientów w fazie realizacji projektów inwestycyjnych, ich ewaluacji, rozliczenia końcowego oraz przejęcia majątku do ewidencji księgowej. 


Masz trudną sytuację finansową i rozwój przez inwestycje lub wejście na nowe rynki nie są  możliwe. Co zrobić w tej sytuacji? 

Oferujemy doradztwo dla przedsiębiorstw realizujących projekty ekonomizacji form i metod działalności metodami bezinwestycyjnymi rozpoczynamy od audytu organizacyjnego.  Audyt organizacyjny pozwala na obiektywne i rzetelne spojrzenie na organizację i jej funkcjonowanie. Umożliwia przeanalizowanie jej struktury i procesów w niej zachodzących, określenie ewentualnych słabych punktów i wąskich gardeł. Szczególną uwagą obejmujemy obszary, których usprawnienie pozwala na uzyskanie wymiernych efektów ekonomiczno-finansowych. Audyt oprócz zaleceń i propozycji usprawnień podsumowujemy wytycznymi i rekomendacjami działań usprawniających w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. W ostatnim roku nasi Klienci najczęściej korzystali z audytu logistycznego. Informacje zebrane z audytu będą w kolejnym kroku stanowiły podstawę do planowania zmian i działań naprawczych.

Sprawdzonym narzędziem jest optymalizacja i przeprojektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania. W tym zakresie wykorzystujemy systemy zarządzania przez określanie celów, systemu ocen okresowych, budowę i wdrażanie systemów zarządzania wiedzą w organizacji, zmiany systemów wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych. Dla zidentyfikowanych procesów w których występują problemy, nieciągłości i marnotrawstwo lub których funkcjonowanie limituje dalszy rozwój przedsiębiorstwa, prowadzimy ich szczegółową analizę (do etapu operacji i analizy łańcucha wartości), dokonujemy ich przeprojektowania i wdrożenia usprawnień.    

W wymaganym zakresie prowadzimy warsztaty szkoleniowo-doradcze i/lub coaching indywidualny/zespołowy, pozwalające ułatwić wdrożenie i zapewnić trwałość  wdrożonych rozwiązań.