Mentoring biznesowy

Jesteś osobą której po raz pierwszy powierzono funkcję prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego? Zostałeś powołany po raz pierwszy do rady nadzorczej? Masz trudną sytuację biznesową lub osobistą i chcesz o niej porozmawiać i uzyskać radę?  

Oferujemy mentoring. To partnerska relacja między mentorem – osobą posiadającą wiedzę i bogate doświadczenie  zawodowe a osobą korzystającą z tej usługi (mentee) zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału mentee oraz zapewnienia mu bezpiecznego środowiska i warunków do pełnienia nowej roli i zdobywania doświadczeń zawodowych i biznesowych. Mentoring  opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Jego istotą jest zapewnienie, by mentee pod opieką i przy wsparciu mentora poznawał siebie, otoczenie i nowe zadania (rozwijając w ten sposób samoświadomość)  i nie lękał się podejmowania prób i eksperymentowania w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i samorealizacji.

W ramach mentoringu prowadzone są: pomoc w programowaniu działań oraz mierników/wskaźników sukcesu mentee, coaching,  doradztwo, oraz ewaluacja. Mentor w tym procesie zadaje właściwie dobrane pytania, udziela rad, informacji i wskazówek, pomagających, inspirujących i  mających zachęcić mentee do rozwoju. Mentor podpowiada i wskazuje mentee działania,  rodzaje zachowań, postaw i wartości, które prowadzą go do osiągnięcia sukcesu. Mentor wspomaga, zachęca i inspiruje oraz motywuje mentee  do pełnego wykorzystania dostępnych opcji i możliwości działania w bezpiecznych warunkach. Oferujemy również intermentoring.


Powołałeś młodą, ambitną osobę na stanowisko kierownicze ale osoba ta ma problemy z wejściem w nową rolę zawodową. Twoja kadra zarządzająca i kierownicza nie potrafi lub nie chce pracować z młodymi osobami. Chcesz to zmienić?

Oferujemy intermentoring. To usługa zaprojektowania i wdrożenia w organizacji działań, zapewniających  łączenie doświadczeń różnych pokoleń w pracy. Proces ten pozwala na skuteczne wzmacnianie i wymianę doświadczeń oraz rozwój umiejętności pracowników w różnym wieku. Intermentoring staje się jednym z bardzo istotnych elementów zarządzania w firmach.

Dzięki niemu można skutecznie wzmacniać wymianę doświadczeń i rozwój umiejętności pracowników w różnym wieku. W procesie Intermentoringu pracownicy młodsi bywają mentorami dla swych starszych kolegów z zakresie umiejętności technologicznych (najczęściej komputerowych), natomiast starsi stażem pracownicy dzielą się profesjonalnym doświadczeniem oraz przekazują informacje o kulturze, zwyczajach i wartościach akceptowanych i pożądanych w organizacji.