Studia wykonalności

Studia wykonalności i analizy przedinwestycyjne wykonane przez ABM Consulting

L.P. Zleceniodawca Okres realizacji Zakres wykonanych usług
Branża Klasyfikacja Siedziba
1 Usługi turystyczne Duże p-stwo Śląsk VIII-XII 2015 r. Wykonanie wstepnego studium wykonalności dla projektu budowy i użytkowania budynku klasy A wartośc porijektu powyżej 50 mln zł
2 Uslugi develo-perskie Średnie p-stwo Lublin IV-VII 2012 r, IV-XII 2013 r. Wykonanie i trzykrotna aktualizacja studium wykonalności dla projektu developerskiego, uczestnictwo w negocjacjach z instytucjami finansowymi
3 Usługi medyczne Jednostka budżetowa Lublin IX-XII 2012 r. Studium wykonalności dla projektu inwestycji, zabezpieczającej docelowe potrzeby lokalowe Zamawiającego (wartośc zadania ponad 36 mln zł)
4 Usługi spedycyjne Duże p-stwo Warszawa VI 2011 r.- X 2012 r. Analizy przedinwestycyjne (pre-fesibility study), opracowanie projektu lokalizacji wyposażenia technicznego oraz wytycznych do projektowania technicznego wielofunkcyjnego terminala przeładunkowo-składowego, oszacowanie kosztów i harmonogramu realizacji projektu, opracowanie wielowariantowego modelu biznesowego funkcjonowania terminala, opracowanie założeń formalno-prawnych (umowa Spółki, umowa handlowa, umowa inwestycyjna) powiązania spółki celowej do realizacji projektu wspomaganie Zamawiającego na etapie negocjacji handlowych (wartośc zadania ponad 64 mln zł)
5 Usługi budowalno-montażowe i developerskie Duże p-stwo Lublin VII-X 2011 r. Wykonanie studium wykonalności dla projektu developerskiego zabudowa mieszkaniowa z funkcją usługową Warszawa - Wola, opracowanie dokumentacji wykonawczej zmierzającej do uruchomienia projektu (wartośc projektu ponad 180 mln zł)
6 Samorząd Inwestycja własna Lubelskie Od I 2008r do V 2009r. Wykonanie studium wykonalności dla projektu: "Budowa systemu gromadzenia i oczyszczania ścieków etapy II i III" realizowanego z wykorzystaniem dotacji Z RPO WL 2007-2013 - działanie 6.1 - wartość projektu 16,8 mln PLN)
7 Samorząd Inwestycja własna Lubelskie Od I 2008r do V 2009r. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana z wykorzystaniem dotacji z EKO-FUNDUSZ-u, wartość projektu 15,8 mln);
8 Samorząd Inwestycja własna Lubelskie Od I 2008r do V 2009r Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach współfinansowana dotacją z RPO WL, działanie 6.1, wartość projektu 36,8 mln PLN);
9 Usługi hotelowe Małe p- stwo Lublin Od X 2008r. do III 2009r. Opracowanie studium wykonalności (biznes planu dla projektu inwestycyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego działanie: Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki , wartość projektu 4,2 mln PLN
10 Samorząd Inwestycja własna Lubelskie Od I 2008r do V 2009r. Budowa i eksploatacja systemów gromadzenia i odprowadzania ścieków oraz wód opadowych- dofinasowanie z RPO WL, działanie 6.1 - wartość projektu - 16,2 mln PLN,
11 Usługi przewozu osób Duże p-stwo Świętokrzyskie Od X 2007r do IV 2008r Opracowanie modelu biznesowego – wstępna i właściwa ocena efektywności projektu (pre-feasibity study oraz feasibility study), wartość zadania inwestycyjnego 16,8 PLN.
12 Usługi przewozu osób Duże p-stwo Święto-krzyskie I-IV 2008r. Opracowanie studium wykonalności dla spółki celowej przejmującej majątek spółki matki - plan finansowania inwestycji kapitałowej – załącznik do wniosku o kredyt inwestycyjny, wartość zadania 10,4 mln PLN
13 Usługi medyczne Zakład Opieki Zdrowotnej Lubelskie VI-X 2008 Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko
(działanie 11.2) - wartość projektu 2,8 PLN
14 Usługi medyczne Zakład Opieki Zdrowotnej Lubelskie VI-X 2008 Studium wykonalności projektu: Zakup diagnostycznego sprzętu medycz-nego oraz instalacja i wdrożenie systemu teleinformatycznego
z dotacją z RPO WL 2008 działanie 8.3 , wartość projektu 8,4 PLN
15 Produkcja wyrobów ceramicznych Duże p-stwo Lubelskie IV-VIII 2007r. Opracowanie strategicznego plan rozwoju wraz z oceną wariantów realizacji projektów inwestycyjnych
16 Usługi instalacyjne i remontowe branża energetyczna Duże p-stwo Małopolskie IV-VIII 2007r. Opracowanie projekcji do strategii rozwoju przedsiębiorstwa wraz z wyceną przedsiębiorstwa i oceną efektywności rpojektu rozwojowego
17 Kościoły z związki wyznaniowe Lubelskie I-III 2007 Studium wykonalności: Budowa Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego działanie 3.2., wartość projektu 24,6 mln PLN
18 Samorząd Inwestycja własna Lubelskie II-VI 2006 Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy projekt z dotacją z RPO WL 2008 działanie 8.3 , wartość projektu 12,4 mln PLN
19 Transport lotniczy Średnie p-stwo Lubelskie Od VIII 2005r. do I 2006r. Opracowanie studium wykonalności dla LCC Dęblin (wykorzystanie lotniska szkolnego dla tanich przewozów pasażerskich), opracowanie modelu pozyskania finansowania zewnętrznego, opracowanie projektu wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego dla finansowania budowy lotniska
20 Wydobycie węgla Duże p-stwo Lubelskie VII-X 2005r. Analiza przedinwestycyjna i badania rynkowe dla projektu rozwoju produktów i inwestycji produkcyjnej