Szkolenia

L.P. Zamawiający Okres realizacji Zakres wykonanych usług
Branża Klasyfikacja Siedziba
1 Lotnicza Duże p-stwo Świdnik X-XI 2015 r Zajęcia na Podyplomowych Studiach Menedżerskich z technik zarządzania produkcją dla kadry rozwojowej (12 godz).
2 Uczelnia wyższa xxx Warszawa IX 2014 r. Szkolenie "Przedsiębiorczość i tworzenie biznesplanu” dla studentów specjalizacji „Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia” (PICT) w ramach projektu „Dostosowanie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia w SWPS do potrzeb rynku i gospodarki poprzez utworzenie nowej specjalizacji z obszaru techniczno-informatycznego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (16 h)
3 Logistyczna Duże p-stwo Okolice Warszawy IX 2014 r. Praktyczne aspekty zarządzania platformą logistyczną (14 h)
4 Produkcja i montaż elementów aranżacji wnętrz Średnie p-stwo Lublin III-VII 2013 r. Doradztwo i prowadzenie warsztatów dla kadry kierowniczej spółki z zarządzania i uczestnictwa w projektach wewnętrznych na poziomie strategicznym i operacyjnym (46 godz)
5 Producent maszyn górniczych Duże p-stwo Okolice Lublina VI 2012 r. Warsztaty w zakresie zarządzania procesami, zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem oraz zastosowania metodologii Activity Based Costing do określenia rentowności klientów firmy (16 godz)
6 Sprzedaż i serwisowanie sprzętu i aparatury medycznej Średnie p-stwo Lublin III-IV 2011 r. Projekt szkoleniowo-doradczy w zakresie zarządzania projektami i zastosowania oprogramowania MS Project (32 godz)
7 Usługi zaopatrzenia w wyposażenie i sprzęt utrzymania czyśstości Duże p-stwo Okolice Warszawy VI 2011 r. Warsztaty z zakresu zarządzania usługami z wykorzystaniem metodologii Lean Management (36 godz)
8 Usługi ICT Średnie p-stwo Lublin X-XI 2010 r. Warsztaty dla kadry kierowniczej oraz doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w organizacji oraz zarzadzanie projektami (24 godz)
9 Stowarzysze- nie NGO xxx Zamość X.2010r. Warsztaty: Stworzenie sieci organizacji pozarządowych: strategia, marka, komunikacja (40 godz).
10 Stowarzyszenie xxx Warszawa III.2010 r. Szkolenia "Tworzenie biznes planu" i "Zakładanie wlasnej firmy: w ramach Akademii Umiejętności 2010" (8 godz)
11 Stwarzyszenie xxx Lublin Od 2010 r. Organizacja wizyt studyjnych i krótkich szkoleń zawodowych, m.in.: "Tworzenie biznes planu" w ramach Akademii Przedsiębiorczości Lubelskie Forum Młodych LEWIATAN jako organizator praktyk i opiekun studentów z ramienia przedsiębiorstwa
12 Szkoła Biznesu xxx Lublin XII 2007 r.- III 2009 r. Zajęcia na studiach podyplomowych z metodyki zarządzania projektami (3 cykle po 36 godzin=108 godzin)
13 Usługi Szkoleniowe Średnie p-stwo Lublin V 2005 r. - XI 2008 r. Szkolenie z controllingu operacyjnego dla dyrektorów finansowych; warsztaty-praktyczne aspekty zarądzania produkcją w przedsiębiorstwie; warsztaty-logistyka jako narzędzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej; warsztaty-praktyczne aspekty wykorzystywania logistyki w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej; warsztaty-praktyczne aspekty zarządzania procesem inwestycyjnym (26 dni po 8 godzin=208 godzin).
14 Budowa infrastruktury telekomunika cyjnej Średnie p-stwo Warszawa VII 2008r. Szkolenie i doradztwo biznesowe – kreacja inwestycji i zarządzanie projektem inwestycyjnym (24 godziny)
15 Start-up Mikro p-stwo Lublin VII 2008r. Doradztwo biznesowe w zakresie inwestycji - etap precyzowania zamiaru biznesowego (32 godziny).
16 Szkoła biznesu xxx Lublin VI 2006 r. - VI 2007 r. Warsztaty i szkolenia dla osób bezrobotnych i planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach EFS VI 2006, VI 2007 (4 grupy po 36 godzin oraz 48 godzin doradztwa indywidualnego - razem 192 godziny)
17 Produkcja i remonty wyrobów elektro-energetycznych Duże p-stwo Lubliniec III 2006r. Warsztaty szkoleniowo doradcze dla firmy w zakresie metod i technik poprawy efektywności procesu produkcyjnego; (2 grupy po 3 dni szkoleniowe (8 godzin) plus 32 godzny doradztwa i konsultacji zdalnych)- ogółem 112 godz.
18 Produkcja i sprzedaż narzędzi i osprzętu Duże p-stwo Warszawa VI 2006r. Warsztaty szkoleniowo doradcze dla firmy szkolenie, doradztwo i warszaty z zakresu poprawy efektywności procesow logistycznych (40 godz),
19 Elektrociepło-wnia Duże p-stwo Gdańsk XII 2006r. Warsztaty szkoleniowo doradcze: szkolenie, doradztwo i warsztaty dla kadry kierowniczej spółki zarządzającej procesami logistycznymi. (36 godz.)
20 Szkoła Biznesu xxx Lublin IV 2006 r. - VIII 2006 r. prowadzenie wykładów i warsztatów na studiach podyplomowych z zarządzania MBA (40 godz.)
21 Polsko Amerykańska Fundacja Wolności xxx Warszawa IX 2004 r. - VIII 2005 r. Przygotowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach Akademii Outplacementu oraz konsultacje dla uczestników w zakresie przygotowania projektów do finansowania z SPO-RZL (16 grup po 32 godz.) - 512 godz.
22 Szkoła Biznesu xxx Lublin XI-XII 2005 r. Warsztaty i szkolenia dla osób bezrobotnych i planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach ZPORR -działanie 2.4. (wykłądy 40 godz doradztwo 12*6=72 godz - ogółem 112 godz.).
23 Usługi szkoleniowe Średnie p-stwo Lublin Od V 2005r. do XI 2008r. Szkolenie z controllingu operacyjnego dla dyrektorów finansowych; warsztaty-praktyczne aspekty zarądzania produkcją w przedsiębiorstwie; warsztaty-logistyka jako narzędzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej; warsztaty-praktyczne aspekty wykorzystywania logistyki w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej; warsztaty-praktyczne aspekty zarządzania procesem inwestycyjnym (18 szkoleń po 16 godz - 288 godz).
24 Szkoła Biznesu xxx Lublin IX-X.2004r. Warsztaty i szkolenia dla osób bezrobotnych i planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach programu PHARE 2002 (40 godz plus 6 godz konsultacji dla 12 osób - ogółem 112 godz).
25 Polsko Amerykańska Fundacja Wolności xxx Warszawa Od VI 2004 do VII 2005r. Doradztwo, przygotowanie i realizacja szkoleń w ramach programu outplacementowego „Bezrobocie – co robić” 42 szkolenia po 8 godz- ogółem 336 godz.
26 Szkoła Wyższa xxx Zamość III-V 2005r EQUAL – szkolenie- specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich i zarządzania projektami, współfinansowanymi ze środków UE (4 szkolenia po 8 godz. - 32 godz)
27 Szkoła Wyższa xxx Zamość I-II 2004 r. Prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych: Integracja Europejska – zarządzanie projektami (2x16 godz- 32 godz.).
28 Międzynarodo-wa firma szkoleniowo-doradcza Duże p-stwo Hamburg V-XI 2004 r. Prowadzenie 18 warsztatów (72 godziny) z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej projekt: Twoja Szansa w ramach programu PRAHRE - ogółem 1296 godz.
29 Szkoła Wyższa xxx Rzeszów IV-V 2004 r. Prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych: Integracja Europejska – zarządzanie projektami (40 godz)
30 Stowarzyszenie xxx Zamość Od XI 2003r do II 2004r. Prowadzenie zajęć w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego : Promowanie postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej w środowisku ludzi młodych
31 Stowarzyszenie xxx Zamość Od X 2003 r. do I 2004 r. Prowadzenie warsztatów i wykładów w ramach projektu: Promowanie postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej w środowisku ludzi młodych 2003-2004 (16 godz)
32 Grupa Elektrociepłow-ni L-6 xxx Lublin X 2003 r. warsztaty szkoleniowo- doradcze z zakresu restrukturyzacji ( X 2003) – projekt realizowany z Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o (40 godz)
33 Polsko Amerykańska Fundacja Wolności xxx Warszawa II - IX 2003 r. zarządzanie programem outplacementowym: BEZROBOCIE – CO ROBIĆ – opracowanie założeń programu, ustalenie form i metod realizacji, zarządzanie realizacją działań oraz prowadzenie zajęć w ramach Programu (208 godz).
34 Produkcja materiałów izolacyjnych Duże p-stwo Zduńska Wola VI 2003 r. Warsztaty menedżerskie dla kadry kierowniczej (32 godz).